1_Povzetki zakonov Ustavno pravo in pravo EU

94,99

Število strani: 110. Datum zadnje posodobitve: december 2017.

Povzetki so napisani na računalnik.

Povzetki vključujejo naslednje zakone:

 1. USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (URS)
 2. USTAVNI ZAKON ZA IZVEDBO USTAVE RS (UZIURS)
 3. TEMELJNA USTAVNA LISTINA O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI RS (TUL)
 4. USTAVNI Z. ZA IZVEDBO TEMELJNE USTAVNE LISTINE O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI RS (UZITUL)
 5. ZAKON O RATIFIKACIJI LIZBONSKE POGODBE
 6. ZAKON O DRŽAVNEM SVETU (ZDSve)
 7. ZAKON O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS)
 8. ZAKON O VARSTVU PRAVICE DO SOJENJA BREZ NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA (ZVPSBNO)
 9. KONVENCIJA O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN (EKČP)
 10. MEDNARODNI PAKT O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH (MPDPP)
 11. MEDDRŽAVNI PAKT O EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN KULTURNIH PRAVICAH (MPESKP)
 12. ZAKON O USTAVNEM SODIŠČU (ZUstS)
 13. ZAKON O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC (ZVarCP)
 14. ZAKON O REFERENDUMU IN LJUDSKI INICIATIVI (ZRLI)
 15. ZAKON O SODEL. MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO V ZADEVAH EU (ZSDZVZEU)
 16. ZAKON O ODVETNIŠTVU (ZOdv)
 17. ZAKON O SODIŠČIH (ZS)
 18. ZAKON O SODNEM SVETU (ZSSve)
 19. ZAKON O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS)
 20. ZAKON O DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-1)
 21. ZAKON O DRŽAVNEM ODVETNIŠTVU (ZDOdv)
 22. ZAKON O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU (ZDPra)
 23. ZAKON O NOTARIATU (ZN)
 24. ZAKON O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1)
 25. ZAKON O INŠPEKCIJSKEM NADZORU (ZIN)
 26. ZAKON O JAVNIH FINANCAH (ZJF)
 27. PRAVO EVROPSKE UNIJE
  • 69 €
  
Šifra: 1044 Kategorija:
Updating…
 • V košarici ni izdelkov.