Odgovori na forumu

 • Avtor
  Prispevki
 • v odgovor na: Maja Ovčak Kos #4721
  Manja
  Keymaster

  Izpraševalka daje zelo velik oz. od vseh postavljenih vprašanj – 90% na novejšo sodno prakso Vrhovnega sodišča. Začelo je z vprašanjem načelo vestnosti in poštenja, definicija in pa 2 primera iz OZ, kjer je to načelo uporabljeno in pa ali ga lahko neposredno uporabimo oz. se nanj neposredno sklicujemo pred sodiščem
  Nadaljevala je z vprašanji o skupnem premoženju, definicija, ostalo pa vse na primerih. Primeri so bili zelo dolgi, tako, da se jih žal ne spomnim, je pa torej bil primer + oblikovanje tožbenega zahtevka. Vprašanj o skupnem premoženju je bilo največ.
  Povedala je tudi en primer določitve stikov, npr. da mati predlaga, da ima oče stik 1 vikend v mesecu, oče pa želi imeti stik 2 dni v tednu, pri čemer živita narazen 1 uro vožnje, če menim, da je to ustrezno, kar predlaga oče.
  Naslednje vprašanje glede npr. da mati otroka izkorišča za marketinške namene in objavlja otroka na socialnih omrežjih. Oče temu nasprotuje, kaj bi naredili kot sodnik.
  Nekaj še glede solastnine, se tudi žal ne spomnim točno vprašanja, bilo je nekaj glede ureditve solastnine v novejši sodni praksi.
  Vprašanje iz teorije je bilo še dediščinska tožba in rok.

  Skratka večina vprašanj je bila postavljena iz sodne prakse Vrhovnega, česar se sama nisem učila, ampak sem na koncu ponavljala samo iz najpogostejših vprašanj, iz teh vprašanj pa mi je izpraševalka postavila samo 1 vprašanje – dediščinska tožba. Bila je sicer zelo prijazna. Sem pa mislila, da bom ravno zaradi civila padla izpit, saj si omenjenih primerov v sodni praksi nisem prebrala, niti nisem zasledila takšnih primerov pri opravljanju pripravništva na sodišču. Ampak je kljub temu šlo skozi, čeprav nisem znala vsega…

  v odgovor na: Miriam Temlin Krivic #4608
  Lea
  Keymaster

  – 3 urs – nacelo suverenosti, kaksne vrste poznamo….
  – 22 urs – zelo podrobno + katere pravice izhajajo iz tega nacela
  – katere pravne vire eu poznamo + nastej
  – uredba
  – kaksne referendume poznamo
  – kdo ima v sloveniji oblast, kako se to kaZe
  – ustavno referendum
  – zakonodajni referendum
  – naloge ustavnega sodisca
  – kdo lahko poda zahtevo za oceno ustavnosti, kdo predlog + pogoji
  – drzavni svet
  – retroaktivnost

  v odgovor na: Bojan Brežan #4607
  Lea
  Keymaster

  – prestrukturiranje druzbe – razdelitev, oddelitev, izclenitev
  – koncentracije + postopki pred avk
  – povecanje ok druzbe
  – locitvena in izlocitvena pravica
  – kdo lahko predlaga zacetek stecajnega postopka in pogoji
  – osnovni pojmi stecaja
  – kako se deli stecajna masa

  v odgovor na: Harij Furlan #4606
  Lea
  Keymaster

  Izprasevalec je prijeten, pomaga ce se zatakne.
  Vprasanja (ki se jih spomnim):
  – nacelo zakonitosti v kazenskem pravu
  – katere kazni poznamo
  – za katera kazniva dejanja sodisce izrece kazen prepoved voznje
  – pogojna obsodba
  – izgon tujca iz drzave
  – lahka telesna posodba
  – razlika med nasiljem v druzini in nasilnistvom
  – kako se lahko izvrsi KD
  – nastejte kaksno opustitveno Kd
  – kaksne so moznosti tozilca ko prejme ovadbo
  – sporazum o priznanku krivde
  – kdaj je mozna pritozba zoper II stopenjsko odlocno sodisca
  – zvz
  – pripor
  – pripor za zagotovitev navzocnosti odbdolzenca – ga lahko kot sodnica odredim brez predloga dt
  – ali je mozen poskus prekrska
  – je mozna zvz v prekrskovnem pravu in kdo jo lahko vlozi

  v odgovor na: Nataša Belopavlovič #4605
  Lea
  Keymaster

  Izjemno prijetna izprasevalka – izprasevala po ze objavljenih vprasanjih

  v odgovor na: Mojca Tavčar Pasar #4604
  Lea
  Keymaster

  Izredno prijetna izprasevalka, vprasanja izpeljuje iz fiktivnega primera in pomaga v kolikor se zatakne.

  – posojilna pogodba, znacilnosti, kako lahko zavarujemo svojo terjatev kot posojilodajalec
  – moznosti zavarovanja terjatev
  -zamudna sodba
  – sklepcnost
  – zamudne in pogodbene obresti, ali lahko tecejo socasno
  – nastejte nekaj nepravdnih postopkov
  – malo glede postavitve odrastle osebe pod skrbnistvo (zelela je tudi slisati da nimamo vec podaljsanja roditeljske pravice)
  – dedni redi
  – nujni delezi
  – kje se bo opravil zapuscinski postopek po zapustniku, ki zivi v Piranu in je tudi lastnik nepremicnine na Hrvaskem. Kaj bo z nepremicnino na Hrvaskem
  – oporoka
  – kaj bo z oporoko ce oporocni dedic umre pred oporociteljem

  v odgovor na: Mitja Bartenjev #4341
  Anja
  Keymaster

  Izpraševalec je korekten, pa tudi prijazen. Sprašuje sproščeno, v bistvu vodi pogovor in te še kaj dodatno nauči.

  1. začela sva z ZPP- jem, in sicer, kaj je tožba, katere sestavine mora imeti, kaj pomeni sklepčnost tožbe, kdaj je tožba nepopolna, kaj naredi sodišče z nesklepčno tožbo,
  2. ali sodišče vrne v popravo nesklepčno tožbo in kdaj, kaj je zamudna sodba,
  3. katere sodbe še poznamo,
  4. razlika med vmesno sodbo in delno sodbo,
  5. katere vmesne sodbe poznamo,
  6. razlika med zamudnim in prekluzivnim rokom, ali sodišče pazi katerega po uradni dolžnosti,
  7. sprememba tožbe, kaj je sprememba in kaj ni sprememba, vse v zvezi s soglasjem toženca glede spremembe tožbe,
  8. kaj je umik in odpoved, kako se glasi izrek sodbe v primeru odpovedi in pripoznave tožbenega zahtevka,
  9. posebni postopki po ZPP,
  10. vse o SMV,
  11. pristojnost sodišč, kaj je izključna in izbirna pristojnost, primer, kdaj mora tožnik vložiti tožbo na sodišče splošne pristojnosti,
  12. OZ – objektivna odgovornost, ekskulpacijski razlogi,
  13. načelo skrbnosti, katere vrste skrbnosti poznamo,
  14. Actio Pauliana – vse, kako se glasi tožbeni zahtevek,
  15. neposestna zastavna pravica,
  16. katere stvarne pravice poznamo,
  17. zemljiški dolg – samo to, ali še obstaja,
  18. razlika med solastnino in skupno lastnino, delitev obeh,
  19. katere služnosti poznamo,
  20. razlogi razdedinjenja, kaj je razlika, če je dedič spregledam pri dedovanju in razdedinjenje,
  21. dedno nevreden in razdedinjen,
  22. pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema – kaj je to, kako se uredi in kdo lahko vpogleda, kje se hrani,
  23. razveza pred notarjem,
  24. kakšne vpise v ZK poznamo

  v odgovor na: Katarina Turk Lukan #4340
  Anja
  Keymaster

  Prijazna izpraševalka, ki zastavi vprašanje, vendar ti ne pove, ali si odgovoril pravilno ali ne. Če ti kaj ni jasno iz njenega vprašanja, ti prijazno dodatno razloži.

  1. začeli sva s krajevno pristojnostjo, zakaj je pomembna, še prej pa kaj naj pove kraj kaznivega dejanja,
  2. poda primer in moraš povedati, kateri KZ se uporabi, ali slovenski ali kater drug in zakaj,
  3. Kazenske sankcije
  4. Alternativno izvrševanje zapora, kdo o tem odloči, kdo predlaga,
  5. Izvršitev denarne kazni če se ne da prisilno izvršiti. Kaj pa če je plača del ne celote?
  6. Kdo lahko poda predlog za pregon ali zasebno tožbo če je oškodovan mladoletnik? Kako pa je s tem v primeru poslovno nesposobne osebe in ali mora imeti zagovornika po uradni dolžnosti? 7. Kdo in kdaj odloči o izvršitvi zaporne kazni?
  8. Preklic pogojnega odpusta.
  9. Upravičeni tožilci
  10. Kako mora ravnati državni tožilec če se odloči da bo odstopil od pregona in kakšne možnosti ima oškodovanec?
  11. razlogi za pripor,
  12. Kdo lahko zahteva pripor?
  13. Kakšen je rok za pritožbo zoper odločbo o priporu in kdo o njej odloča?
  14. disciplinski pripor
  14. Kaj lahko sodišče odloči v zvezi s pritožbo?
  15. Kdaj izvede obravnavo sodišče druge stopnje?
  16. Iz katerega razloga se ne more zahtevati zahteva za varstvo zakonitosti?
  17. Kdaj je predobravnavni narok obvezen in kdaj ne?
  18. Kaj stori sodišče če na predobravnavni narok ne pride obdolženi ki je predhodno podal ugovor zoper obtožnico?
  19. Sankcije za pravne osebe?
  20. Kdaj se izreče sankcija odvzema premoženja

  v odgovor na: Zdenka Pešec #4324
  Anja
  Keymaster

  Izpraševalka je prijetna gospa, sicer med izpraševanjem lahko izgleda malo bolj stroga, vendar, če vidi, da ne znaš, gre z vprašanji naprej oz. ti da kakšno podvprašanje ali pa zastavi drugo vprašanje.
  1. Pokazala mi je bianko menico, pri čemer sem morala povedatti njene bistvene sestavine, ali je veljavna, če je brez pooblastila izdajatelja menice. Kaj naredi upnik, če ni pooblastila, ali je veljavna, kaj je menica, kakšne menice poznamo,
  2. Nato mi je pokazala izvršnico, kaj je bistvo izvršnice, kje je urejena, kje je unovčljiva,
  3. Katere druzbe poznamo, katere po velikosti, kaj je razlika,
  4. Poslovne knjige, ali imajo vse družbe po velikosti enake poslovne knjige, kaj morajo poleg letnega poročila imeti še velike in srednje družbe,
  5. Katere terjatve prijavimo v stečaju,
  6. Insolvenčni postopki,
  7. Izbris brez likvidacije,
  8. Posebnosti gospodarskih sporov po ZPP (v okviru tega še kakšno vprašanje, npr SMV razlika s fizičnimi osebami, pritožbeni postopek in pa sojenje senat – posameznik),
  9. Kaj so javne družbe,
  10. Kako nastane doo, kolikšen je osnovni kapital, kaj se zgodi, če ni takoj vplačan, kaducitetni postopek, kolikšen vložek more vplačati družbenik ob ustanovitvi družbe,
  11. SPOT točka, kako je z vlogo notarja pri ustanovitvi v tem primeru,
  12. Katerih terjatev ne prijavimo v stečaju,
  13. Fiduciarna cesija – kdo ima ločitveno in kdo izločitveno pravico,
  14. Zunajsodna prodaja,
  15. Kdo je trajno nelikviden,
  16. Vrste terjatev v insolvenčnih postipkih,
  17. Katere so prednostne.

  v odgovor na: Ivan Kukar #4323
  Anja
  Keymaster

  Z izpraševalcem sem imela dobro izkušnjo. Rad sprašuje v obliki postavljanja praktičnih primerov, preko katerih preverja tudi znanje teorije. Vprašal me je varstvo staršev po ZDR-1, pa tudi v okviru socialnega prava in pa varstvo otrok v okviru socialnega prava (zakon o starševskem varsrvu in družinskih dodatkih, ZZVZZ, pa tudi v okviru plačila davščin in pa npr. olajšave vrtca). Diskriminacijo staršev, neposredna in posredna (npr. če delodajalec da napredovanje staršu s 4 otroki, če ima enake rezultate, izkušnje in delovno dobo pri DD, kot delavec, ki ni starš in kateremu delavcu bi jaz omogočila napredovanje in zakaj). Potem me je vprašal odpoved noseče ženske, kaj naj DD naredi, če je odpoved res nezakonita, vendar nima delovnega mesta za delavko (tukaj misli nadomestilo do 18 mesečnih plač). Koliko bi jaz prisodila delavki, stari 50 let, s 25 letno delovni dobo pri DD. Katere okliščine sodišče presoja pri dodelitvi nadomestila in pa do kdaj lahko stranki zahtevata nadomestilo namesto reintegracije delavca. Rok za sodno uveljavljanje nezakonite odpovedi, kako se približno glasi tožbeni zahtevek za nezakonito odpoved. Pri izpraševalcu ni pravilnih in napačnih odgovorov, vendar bi zgolj rad preveril, kako kandidat razmišlja. Četudi se s tabo ne strinja, je dobro, da svojo odločitev obrazložis in ti potem še sam pove svoje mišljenje. Sama sem imela dobro izkušnjo, vendar četudi na prvi pogled izpraševalec izgleda malo bolj strog, se ti vmes tudi malo nasmeje, pa tudi potrdi tvoje razmišljanje.

  v odgovor na: Franc Dušej #4067
  Tjaša Obadič
  Keymaster

  Izhajal je iz vprašanj iz zbirke, dodal je še vprašanje: Dejansko stan kaznivega dejanja poneverbe.

  v odgovor na: Nina Vidic #4066
  Tkaša Obadič
  Keymaster

  Vprašanja, ki mi jih je postavila, so bila bistveno enaka, kot v zbirki vprašanj, novo je bilo samo spodnje vprašanje: Ukrepi za varstvo koristi otroka.

  v odgovor na: Marjan Feguš #3975
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Maj 2022:
  Nekaj vprašanj je kratkih za naštet (naštej napake volje, naštej stvarne pravice)… spomnim pa se še:
  -najprej je pogledal mojo sodbo, ki je bila ocenjena z 10 in ker je bil izrek v ugodilnem delu na odstranitev premičnin, je rekel, da premičnine niso dovolj konkretizirane in če bi jaz takšno sodbo kot višja sodnica potrdila (ko sem rekla, da bi potrdila, če ne ne bi tako odločila se je zgražal kakšna sodnica bi bila) – skratka potem o tem kako bi višje odločilo, kaj bi bilo v izvšrbi če premičnine niso dovolj konkretizirane
  -ko sodišče odloča po kriteriju zadnje mirne posesti, za koliko nazaj se lahko gleda, podvprašanje : 1,3, ali 5 let – odgovor- neomejeno. (in vsa njegova vprašanja so na tak način specifična, ne vpraša prej npr. po kakšnih kriterijih sodišče odloča o meji…)
  -kolikokrat se lahko ugotavlja smrt osebe
  -specifično je gledal v zakon in spraševal zastaralne roke
  -ali bi dopustil spremembo tožbe, če grozi zastaranje
  -ali je dopustno vložiti tožbo za nedospelo terjatev
  -ali je lahko pri pisni oporoki priča od nečakinje hčerka
  -pravna sredstva v izvršbi in še nekaj vprašanj iz ZIZ
  -kako sodnik ugotovi kaj nasprotuje morali. Ko sem rekla da so to neka splošna družbena pravila, se ni strinjal, ker je lahko morala zelo različna in hotel vedeti kako sodnik ugotovi moralo, ker je to subjektivno prepričanje, ali sodnik kar arbitrarno odloči, ali bi potem bil prosti preudarek..
  -ali bi sprejel odpoved pravici do pritožbe, ki jo stranka poda kar tam na naroku, reče da je v redu (ne spomnim se točno kako je bilo glede časovnega trenutka razglasitve), namigovalo se je na to, da je stranka nepremišljeno to rekla.
  -in še nekaj vprašanj na katera ne vem niti kje lahko najdeš odgovor

  v odgovor na: Civilno pravo #3973
  Marko Škerjanc
  Keymaster
  v odgovor na: Civilno pravo #3969
  Marko Škerjanc
  Keymaster
Updating…
 • V košarici ni izdelkov.