Odgovori na forumu

 • Avtor
  Prispevki
 • v odgovor na: Franc Dušej #4067
  Tjaša Obadič
  Keymaster

  Izhajal je iz vprašanj iz zbirke, dodal je še vprašanje: Dejansko stan kaznivega dejanja poneverbe.

  v odgovor na: Nina Vidic #4066
  Tkaša Obadič
  Keymaster

  Vprašanja, ki mi jih je postavila, so bila bistveno enaka, kot v zbirki vprašanj, novo je bilo samo spodnje vprašanje: Ukrepi za varstvo koristi otroka.

  v odgovor na: Marjan Feguš #3975
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Maj 2022:
  Nekaj vprašanj je kratkih za naštet (naštej napake volje, naštej stvarne pravice)… spomnim pa se še:
  -najprej je pogledal mojo sodbo, ki je bila ocenjena z 10 in ker je bil izrek v ugodilnem delu na odstranitev premičnin, je rekel, da premičnine niso dovolj konkretizirane in če bi jaz takšno sodbo kot višja sodnica potrdila (ko sem rekla, da bi potrdila, če ne ne bi tako odločila se je zgražal kakšna sodnica bi bila) – skratka potem o tem kako bi višje odločilo, kaj bi bilo v izvšrbi če premičnine niso dovolj konkretizirane
  -ko sodišče odloča po kriteriju zadnje mirne posesti, za koliko nazaj se lahko gleda, podvprašanje : 1,3, ali 5 let – odgovor- neomejeno. (in vsa njegova vprašanja so na tak način specifična, ne vpraša prej npr. po kakšnih kriterijih sodišče odloča o meji…)
  -kolikokrat se lahko ugotavlja smrt osebe
  -specifično je gledal v zakon in spraševal zastaralne roke
  -ali bi dopustil spremembo tožbe, če grozi zastaranje
  -ali je dopustno vložiti tožbo za nedospelo terjatev
  -ali je lahko pri pisni oporoki priča od nečakinje hčerka
  -pravna sredstva v izvršbi in še nekaj vprašanj iz ZIZ
  -kako sodnik ugotovi kaj nasprotuje morali. Ko sem rekla da so to neka splošna družbena pravila, se ni strinjal, ker je lahko morala zelo različna in hotel vedeti kako sodnik ugotovi moralo, ker je to subjektivno prepričanje, ali sodnik kar arbitrarno odloči, ali bi potem bil prosti preudarek..
  -ali bi sprejel odpoved pravici do pritožbe, ki jo stranka poda kar tam na naroku, reče da je v redu (ne spomnim se točno kako je bilo glede časovnega trenutka razglasitve), namigovalo se je na to, da je stranka nepremišljeno to rekla.
  -in še nekaj vprašanj na katera ne vem niti kje lahko najdeš odgovor

  v odgovor na: Civilno pravo #3973
  Marko Škerjanc
  Keymaster
  v odgovor na: Civilno pravo #3969
  Marko Škerjanc
  Keymaster
  v odgovor na: Matija Testen #3963
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Maj 2021:
  se v celoti strinjam z zgoraj napisanim, prijetna izkušnja, tudi vprašanja so se nanašala na napisana vprašanja oz. teme. Isto sva začela s prodajo 60% delnic Petrola, in nato v okviru tega razvije vso zgodbo, tako da se dotakneš prevzemov, koncentracij, sklica skupščine, zamenjave uprave, nadzornega sveta, možnost dostopa do informacij delničarja (primerjava d.d. in d.o.o.), patent – možnost sodnega varstva, in nazadnje še insolvenčnost – kdo lahko predlaga stečaj, kak je postopek.

  v odgovor na: Matija Testen #3962
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Oktober 2020:
  1. Primer – prodaja 60 % delnic Petrola, ki jih Shell želi kupiti. Kaj svetujete? Kaj je glavna lastnost prevzemne ponudbe? Po kakšni ceni lahko manjšinski delničarji prevzemniku prodajo delnice? Kaj se zgodi, če prevzemnik ne ne da prevzemne ponudbe? Kaj in kdaj lahko stori večinski delničar? Na kaj bi kupca še opozorili? Bi moral Shell priglasiti tudi nakup delnic Lj mlekarn?
  2. Primer-Shell bi zamenjal upravo zaradi koruptivnosti. Kako se upravo menja v d.o.o.? kako pri d.d.?
  3. Petrolova uprava dela slabo, kar je večinski lastnik videl v oddaji Tarča. Kaj svetujete? Kaj lahko stori? Kako bi lastnik ugotovil resničnost navedb= Kako pride do skupščine v d.o.o. in v d.d.? Kaj če uprava ne želi sklicati skupščine? V kakšnem postopku sodišče odloča? Kaj se stori s poročilom revizije, ki ugotavlja resničnost navedb? Je pri d.o.o. vedno potreben sklep skupščine za vložitev tožbe?
  4. Prokurist, Zastopanje pred sodiščem. Zakaj ne more pooblastiti odvetnika?
  5. Vegeta. V Hoferju se prodaja podoben izdelek. Možnost tožbe? V katerem kraju? Zakaj Podravka preganja tiste, ki na forumu promovirajo domačo vegeto?
  6. Insolvenčnost Petrola zaradi sprostitve cen goriva. Kdo lahko predlaga stečaj? Kdaj upnik?

  v odgovor na: Stojan Zdolšek #3961
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Avgust 2020:
  1. Kaj je to gospodarska družba? Vrste? Katere so kapitalske?
  2. Delnice. Poslovni delež. Razlika delnica/poslovni delež. Katere vrste delnic poznamo? Kako se delnice prenašajo in vodijo? Kaj če so delnice v elementarni obliki, kako se prenašajo? Kako postane nekdo imetnik delnic? Če niste vpisani v register, kako dokazujete, da ste delničar?
  3. Lastne delnice. Koliko l. delnic ima lahko družba? V katerem primeru pa jih ima lahko več? Ali je dovoljeno vzeti kredit za nakup delnic in tega zavarovati s temi delnicami?
  4. Enotirni in dvotirni sistem upravljanja družbe. Razlika (predvsem poudarite to, da imajo lastniki pri enotirnem večji vpliv – to mu je bistveno).
  5. Skrbnost in odgovornost uprave.
  6. Kdo lahko iz družbe izključi/iztisne manjšinske delničarje? V katerem postopku se to odloča?
  7. Rok objave sklepa skupščine delniške družbe.
  8. D.o.o. – kako se prenašajo poslovni deleži med družbeniki?
  9. Zakon o prevzemih – kdaj nastopi obveza dati prevzemno ponudbo. Kaj če je prag dosežen, pa se ponudba ne da? Za katere družbe se zakon uporablja?
  10. Kako se začne stečajni postopek?
  11. Kaj je to prezadolženost – razlika do insolventnosti?
  12. V katerem roku lahko upniki prijavijo svoje terjatve (stečaj) in kaj če se rok zamudi?
  13. Rok za prijavo terjatev v postopku prisilne poravnave?
  14. Izpodbojna pravna dejanja stečajnega dolžnika? Kako se uveljavljajo zahtevki? Kdo lahko vloži tožbo? Kako se glasi zahtevek in kaj se z njih zahteva?
  15. Kaj lahko stori upnik, če stečajni upravitelj terjatev prereka?
  16. Prevladujoč položaj podjetja na trgu, kaj je to (odstotki). Kaj je zloraba prevladujočega položaja?
  17. Kdo skrbi za varstvo konkurence? Ali je Agencija neodvsen organ?
  18. Kaj je to licenčna pogodba?

  v odgovor na: Miha Šipec #3960
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Julij 2021:
  – kaj je business judgment rule?
  – kakšno odškodninsko odgovornost ima poslovodja?
  – kakšne oblike odgovornosti poznamo?
  – zakaj ni odgovornost poslovodje niti krivdna niti objektivna?
  – kako je z izterjavo odškodninskih terjatev pri gospodarskem pravu?
  – kako dolg je zastaralni rok?
  – kdo ponavadi toži poslovodstvo?
  – kaj je posebni zastopnik? kdo ga imenuje? zakaj ga sploh potrebujemo?
  – kaj so stečajni razlogi? kaj pa če stečaj predlaga upnik?
  – likvidnost terjatve – kaj to pomeni?
  – kaj pomeni, da je terjatev verjetno izkazana?
  – kaj je splošna in kaj posebna stečajna masa?
  – kaj so prednostne terjatve?
  – kaj pri nas velja v patentnem pravu – tisti, ki prvi izumi ali tisti, ki prvi prijavi patent?
  – ali izumitelju škodi, če ne patentira izuma? ali izumitelju kljub vsemu ostane kakšna pravica?
  – kaj je pravica predhodne uporabe?
  – zakaj Einstein ni mogel patentirati teorije relativnosti?

  v odgovor na: Erna Mokorel #3959
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Oktober 2021:
  1. Vrste gospodarskih družb glede odgovornosti? Kaj je še podlaga za razlikovanje poleg odgovornosti s premoženjem? (pri osebnih ni osnovnega kapitala)
  2. Čemu je namenjen osnovni kapital? Na kaj je razdeljen pri d.o.o. in na kaj pri d.d.? Kako je to vezano na uveljavljanje pravic družbenikov?
  3. Razlika zakoniti zastopnik – prokurist?
  4. A lahko prokurist pooblasti nekoga za zastopanje pred sodiščem? (tu je želela slišati, da je razlog v razlikovanju med pravno sposobnostjo in poslovno sposobnostjo)
  5. Kaj, če osnovni kapital pade pod zakonsko določen minimalni kapital? (razlog za začetek likvidacijskega postopka, pod določenimi pogoji je izpolnjena tudi domneva dolgoročne plačilne nesposobnosti, ki pomeni insolventnost)
  6. Kakšne so obveznosti družbe, ko ugotovi, da je insolventna?
  7. Roki za prijavo terjatev v stečaju? A je potrebno prijaviti vse terjatve? Kaj pa ločitvena pravica? A je treba res prijaviti vse ločitvene pravice?
  8. Kateri zakon še ureja osebni stečaj poleg ZFPPPIPP od 2019 naprej? (družinski zakonik…)
  9. Razlika med prisilno poravnavo in poenostavljeno prisilno poravnavo?
  10. Izpodbijanje sklepa o stečaju? Kaj pa potrjene prisilne poravnave?
  11. Mandatna tožba?
  12. Stečajni postopek se vodi za družbo s sedežem v Murski Soboti. Kje se v postopku vlagajo pravna sredstva na prvi stopnji (mišljeno je bilo, kako je glede krajevne pristojnosti)? Kaj pa na drugi stopnji?
  13. Kaj so deljene obveznosti? Kakšen zahtevek bi postavili? Kakšna je domneva pri gospodarskih pogodbah?
  14. Cesija? Kako je z ugovori? Sklenjena je tripartitna pogodba, kako je z dogovori glede ugovorov, a se lahko drugače dogovorijo, kot določa zakon (oziroma nekaj takega se je glasilo vprašanje, odgovor, ki ga je hotela slišati, je bil, da ne – gre za kogentno določbo).
  15. V premoženju dolžnika se najdejo umetniške slike avtorjev iz časa druge svetovne vojne. Kakšen zahtevek bi lahko ti avtorji uveljavljali v stečajnem postopku?

  v odgovor na: Erna Mokorel #3958
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Avgust 2021:
  – kaj bi predlagali dvema fizičnima osebama, ki bi radi ustanovili družbo? Katera bi bila najbolj primerna in je najpogostejša v praksi?
  – ustanovitev d.o.o.
  – ali lahko da eden denar, drugi pa pisarniško pohištvo? Ja. Potem glede stvarnih in denarnih vložkov, kdaj morajo biti plačani, kako se oceni vrednost stvarnih vložkov?
  – osnovni kapital d.o.o.
  – ali lahko poseže upnik družbenika d.o.o. v izvršbi na pisarniško pohištvo, ki ga je prenesel na družbo? Kako je to v praksi, ko se včasih ne ve, da je določena stvar bila prenesena na družbo? Kaj lahko stori družba? Ne more poseči, ker ne pripada več družbeniku ampak družbi. V praksi ko je izvršba na tako stvar lahko družba da ugovor tretjega v izvršbi in pa tožbo na nedopustnost izvršbe.
  – zakoniti zastopnik
  – prokurist
  – ali lahko pooblaščenec zastopa družbo v sodnem postopku, če mu je pooblastilo dal prokurist? Ne more, mora družba dat, ker prokurist nima pooblastil glede postopkov.
  – kdo zastopa družbo v stečaju in kdo v prisilni poravnavi?
  – rok za prijavo terjatev v stečaju? tu je hotela slišati predvsem posebnosti, ko je rok 1 mesec.
  – deljive, solidarne obveznosti, kaj če toži dva dolžnika na 10.000 eur in je en dolžnik družba, drugi pa fizična oseba, ki je dala menico? Kako bo v izreku v sodbi? Kako v izvršbi, lahko cel znesek uveljavljaš zoper enega? Glede izvršbe je hotla slišat, da ne moreš vložit proti enemu za 10.000 eur, ker ne gre za dve gospodarski družbi in zato ni solidarna obveznost.

  v odgovor na: Marija Bukovec Marovt #3957
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Oktober 2021:
  – Odgovornost pravnih oseb. Podjetje mi je dolžno veliko denarja, koga bom tožila?
  – Tuje podjetje ima v SLO podružnico. Kdo nastopa v pravnem prometu?
  – Kaj je prokura?
  – Poslovna skrivnost.
  – Je razlika, ko oseba razkrije poslovno skrivnost, pa v enem primeru ve, da gre za posl. skr., v drugem pa ne?
  – Prepoved konkurence.
  – Komanditna družba. Kakšne pravice ima komanditist? Kaj pa premoženjske pravice?
  – Ustanovitev d.o.o. Kako, kaj se potrebuje?
  – Zakaj je pomemben vpis v register? Vpis v register s podobnim imenom. Menim, da mi to škodi. Kaj lahko storim?
  – Delniška družba. Lastnosti.
  – Kosovne delnice, nominalne delnice.
  – Kaj za d.d. pomeni osnovni kapital? Kaj pa rezervni sklad?
  – Kako je z manjšinskimi pravicami v d.d.?
  – Lastne delnice. Kdaj jih lahko pridobimo? Prag.
  – Pripojitev družbe.
  – Kaj je koncern? Oblike koncernov.
  – Nelojalna konkurenca. Primer iz prakse.
  – Kaj pomeni, da ima podjetje na trgu prevladujoči položaj?
  – Nad podjetjem uveden stečajni postopek. Kaj mora stečajni upravitelj vse urediti?
  – Kako je z delitvijo premoženja pri stečaju? So kakšni upniki prioritetni?
  – Razlika med stečajem podjetja in osebnim stečajem?
  – Kako bi prišli do odpusta dolga?
  – Bančni posli.

  v odgovor na: Marko Savinek #3956
  Pdi Alumni
  Keymaster

  November 2021:
  (1) Kaj je sodni register?
  (2) Kateri subjekti se vpisujejo v sodni register poleg gospodarskih družb?
  (3) Po čem se razlikujejo gospodarska družba, zavod in zadruga? Primer zadruge?
  (4) Kaj je to dobiček – definicija? Kje se izkaže dobiček? Vrste dobičkov? Kaj je to bilančni dobiček? Kam prištejemo preneseni dobiček? Kdo odloča o delitvi dobička? Lastniki.
  (5) Kaj izkazuje bilanca stanja? Kaj je na aktivni strani? Katera sredstva so izkazana?
  (6) Imamo d.o.o.; kaj sestavlja osnovni kapital take družbe? Kako so sestavljeni stvarni vložki?
  (7) Ste ustanoviteljice, vplačate vložek. Kaj s tem pridobite?
  (8 ) Ali je poslovni delež v pravnem prometu v d.o.o.? Je. Ali so kakšne omejitve pri razpolaganju?
  (9) K vam pride gostilničar (s.p.), star je 70 let. On bi prenesel svojo dejavnost na sina. Kako se izvede ta prenos?
  (10) Imamo edinega družbenika d.o.o. Nima nikogar, ki bi prevzel podjetje. On bi z dejavnostjo zaključil. Kako bi zaključili delovanje takega d.o.o.? Ima zaposlenih še 15 delavcev, kaj mora storiti z delavci, preden podate izjavo pri notarju?
  (11) Kaj vam pove načelo koncentracije v insolvenčnem pravu?
  (12) Upnik prijavi terjatev v stečajnem postopku. Upravitelj terjatev prereka. Kaj mora storiti upnik, da bo uspešen? Ugotovitveni zahtevek. Upravitelj prereka terjatev, kaj mora narediti upnik? Upnik vloži tožbo, poleg tega mora o tem obvestiti upravitelja. Zakaj? Da se rezervira, če bo tožba uspešna.
  (13) V insolvenčnih postopkih imamo ločitveno pravico. Kaj to pomeni? Kakšne so ločitvene pravice?
  (14) Ali je veljavna ustna menica? Ne, je listina.
  (15) Kaj je protest? V katerih primerih se lahko zahteva? Kje ga uveljavljamo?
  (16) Nove gradbene uzance 12/2020. Cena na ključ po OZ in po uzancah?
  (17) Razlika med sprejemom/primopredajo in končnim obračunom? Kaj pravi uzanca o končnem obračunu, kakšno pravno veljavo ima končni obračun? Izvensodna poravnava.
  (18 ) Izvršnica, kaj je, kdo da izjavo, kaj vsebuje?
  (19) Primerjava menice in izvršnice?
  (20) Kakšen učinek ima izvršnica po ZIZ?

  v odgovor na: Zdenka Pešec #3955
  Pdi Alumni
  Keymaster

  December 2021:
  1. Država razpiše javni razpis za pridobivanje sredstev, ki jih je pridobila iz evropskih sredstev za razvoj, družba se prijavi in uspe, sklene se pogodba. Za kakšno vrsto pogodbe gre? Če bi prišlo do spora, po kakšnih pravilih bi se presojalo?
  2. Kdaj gre za gospodarski spor kdaj za spor po ZPP?
  3. Kje so urejena pravila gospodarskega spora? Kdaj se še uporabljajo ta pravila? Kaj pa če pride do spora med družbeniki ali med upravo in družbeniki?
  4. Pred katerim sodiščem se rešujejo gospdoarski spori?
  5. Kdaj sodi posameznik kdaj senat?
  6. Ali se v gospodarskih sporih lahko odloči brez obravnave? Kdaj? Povezava s SMV.
  7. Kdaj dobi družba pravno subjektiviteto
  8. Kam se vpiše gospodarska družba
  9. Primerjajte sodni register z ZK
  10. Kdo odloča o vpisih v sodni register? Kdaj sodnik kdaj referent? Ali je to kakšna posebnost?
  11. če pride do pritožbe kdo odloča potem?
  12. Kdo odloča o vpisu d.o.o. v register?
  13. Kdaj sodnik izda nadomestni sklep?
  14. Kdo odloča o priotžbi zoper tak sklep?
  15. Kdaj odloča sodišče v senatu 3 sodnikov?
  16. Registrska tožba? Tožba na ničnost kapitalske družbe
  17. Kdaj govorimo o insolventnosti
  18. Ali so domneve o insolvenčnosti izpodbojne? Katere niso?
  19. Katere so prednostne terjatve?
  20. ALi morajo delavci prijaviti vse svoje terjatve?
  21. Katerih terjatev/pravic ni potrebno prijavljati?
  22. Kdaj pride do 1. razdelitev stečajne mase?
  23. Katere vrste stečajnih mas poznamo?
  24. Kaj se plača naprej iz splošne mase?
  25. Kdaj se lahko prvič delijo prednostne?
  26. Kakšen je rok za sklic skupščine d.d.?
  27. Kaj če uprava zamudi rok za sklic take skupščine?

  v odgovor na: Bojan Brežan #3954
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Okt 2021:
  – Kaj so gospodarske pogodbe, kdo jih sklepa, kje je to urejeno?
  – Katera je najpogostejša pogodba med gospodarskimi subjekti? Prodajna pogodba
  – Potem nekaj o sklepanju prodajnih pogodb na daljavo in sva potem prišla na ponudbo, kdaj je pogodba sklenjena? Ko je ponudba sprejeta
  – Na primeru vse o stvarnih napakah (Nekaj v smislu, da je proizvajalec prodajal stroje, od njega jih je kupil prodajalec, ki je te stroje prodajal naprej. Težava se je pojavila, ker so v strojih začeli rjaveti vijaki. Kaj lahko naredijo kupci? Kakšen zahtevek bi lahko prodajalec uveljavljal naproti proizvajalcu? Odškodninski zahtevek zaradi izgubljenega dobička) Potem nekaj glede tega, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana. Potem dejstvo, da je prodajalec vedel za stvarno napako.
  – Katere so kapitalske družbe?
  – Razlika med d.d. in d.o.o., predvsem razlika v praksi; navedel je primer, da če želiš s prijatelji ustanovit podjetje, za katero obliko se boš odločil; iz tega sva potem prišla na razliko glede odpoklica poslovodstva –> da lahko v d.o.o. skupščina direktorja odpokliče brez razlogov, v d.d. pa ne.
  – Odškodninska odgovornost uprave; kaj pa v primeru, če skupščina odloča o nekem vprašanju? –> članu organa vodenja ali nadzora ni treba povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila družbi povzročena škoda, temelji na zakonitem skupščinskem sklepu.
  – Kdaj je družba insolventna?
  – Kakšne so posledice insolventnosti? Obveznost enakega obravnavanja upnikov. Katera plačila so nujna za redno poslovanje?
  – Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju (12 mesecev pred UVEDBO stečajnega postopka)
  – Kdaj je dolžnikovo dejanje izpodbojno? Dva pogoja

Updating…
 • V košarici ni izdelkov.