1_Povzetki zakonov Gospodarsko pravo

94,99

Število strani: 188. Datum zadnje posodobitve: december 2017.

Povzetki so napisani na računalnik.

Povzetki so pripravljeni za naslednje zakone:

 1. ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)
 2. ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP)
 3. ZAKON O ZADRUGAH (ZZad)
 4. ZAKON O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-3)
 5. ZAKON O MENICI (ZM)
 6. ZAKON O ČEKU (ZC)
 7. ZAKON O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPOmK-1)
 8. ZAKON O SODNEM REGISTRU (ZSReg)
 9. ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL-1)
 10. ZAKON O PLAČILNIH STORITVAH IN SISTEMIH (ZPlaSS)
 11. ZAKON O PREVZEMIH (ZPre-1)
 12. ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP)
 13. ZAKON O JAVNEM JAMSTVENEM IN PREŽIVNINSKEM SKLADU RS (ZJSRS)
 14. ZAKON O POSTOPKIH ODGOVORNOSTI DRUŽBENIKOV ZA OBVEZNOST IZBRISANIH GOSPODARSKIH DRUŽB (ZPUOOD)
 15. ZAKON O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-1)
 16. ZAKON O BANČNIŠTVU (ZBan-2)
 17. ZAKON O ZAVODIH (ZZ)
 18. ZAKON O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI)
 19. ZAKON O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH (ZNVP-1)
 20. ZAKON O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH (ZGJS)
  • 69 €
  
Šifra: 1045 Kategorija:
Updating…
 • V košarici ni izdelkov.